Podolnaya M. M.

Podolnaya M. M. (1)

Certified instructor APICS, CSCP

Senior Planning, LLC «Unilever Rus» (Moscow, Russia)

Contacts

Postal address:

125 319  Chernуakhovskogo str.16